Home » English To Telugu Dictionary » Carpe diem meaning in Telugu (తెలుగు లో), Definition, Sentences

Carpe diem meaning in Telugu (తెలుగు లో), Definition, Sentences

ఇక్కడ Carpe diem యొక్క అర్ధం (meaning), నిర్వచనం (definition), దాని యొక్క పదాలు (sentences), వివరణ (explanation) పూర్తిగా ఈ పోస్టులో వ్రాయబడి ఉంది. Carpe diem పదము యొక్క సంపూర్ణ వివరణ పొందడానికి, ఈ పోస్ట్ (Carpe diem meaning in Telugu) ను చివరివరకు మిస్ అవ్వకుండా చదవండి.

Carpe diem ని ఇంగ్లీష్ లో ఈ క్రింది విధంగా కూడా అంటారు.

 1. Pluck the day
 2. Seize the day
 3. Enjoy the day

Carpe diem meaning in Telugu (తెలుగు లో)

 1. ప్రస్తుతంలో జీవించు
 2. రేపటి గురించి ఆలోచించకు
 3. రోజుని సద్వినియోగం చేసుకోవడం
 4. వర్తమానాన్ని ఆస్వాదించి
 5. ఈ రోజును అనుభవించు
 6. ఈ రోజును రేపటికోసం అలోచించి వృధా చేయకు
 7. ఈ రోజు మాత్రమే నీది
 8. జీవితం కోసం తక్కువ ఆలోచించు
 9. ఈ రోజుని పూర్తిగా ప్రస్తుత పనులకోసం ఉపయోగించు

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

Carpe diem meaning in Telugu
Carpe diem meaning in Telugu

చాలా మంది మనుషులు రేపటి కోసం ప్రణాళికలు వేయడంలో లేదా భవిష్యత్తు లో జీవించడం కోసం ఎక్కువగా ఆలోచించి అందులోనే ఏమి చేయలేక చిక్కుకుపోతారు, కానీ మనకు జీవితంలో హామీ ఇవ్వబడిన ఏకైక క్షణం ఏదైనా ఉంది అంటే అది ప్రస్తుత సమయం, అంటే ఈ గడియ, లేదా ఈ సమయం, లేదా ఈ రోజు మాత్రమే!
ఈ క్షణం, ప్రస్తుతం, మనకు నిజంగా మన చేతుల్లో ఉన్నది కాబట్టి ఈ సమయాన్ని రేపటి కోసం ఆలోచించకుండా ప్రస్తుత సమయాన్ని అనుభవించు అని తెలియ చెప్పుటకు “Carpe diem” (రోజును స్వాధీనం చేసుకోండి) అనే ఈ పదం ద్వారా తెలియ జేస్తారు.

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

Synonyms or related words for the phrase “carpe diem”

 • Pluck the day.
 • Seize the present day.
 • Take no thought of the morrow.
 • live for the moment.
 • Live from hand to mouth. 
 • Make no provision.
 • Take the opportunity.
 • Today is all you have.
 • pluck the day.
 • seize the moment.
 • Don’t give tomorrow a second thought.
 • Consider the present.
 • Live in the moment.
 • Smell the roses.
 • Seize the opportunity.
 • It’s a hand-to-mouth existence.
 • Grab the chance.
 • Smell the roses.
 • Profit from the situation.
 • Make no allowances.
 • Make the most of the situation.
 • Seize the occasion.
 • Choose the day.
 • Take advantage of the present moment.
 • Don’t think about tomorrow. 
 • Live for the day.
 • Live for today.

Explanation:

Carpe Diem is a Latin phrase that encourages us to seize the day instead of allowing anxiety and fear to prevent us from doing so.

(Carpe Diem అనేది లాటిన్ పదబంధం, ఇది మనల్ని ఆందోళన మరియు భయాన్ని అనుమతించే బదులు ఈ రోజును లేదా ప్రస్తుత సమయాన్ని స్వాధీనం చేసుకోమని ప్రోత్సహించే పదం.)

What is the full meaning of the carpe diem quote?
Carpe diem (Latin: “pluck the day” or “seize the day”) is a phrase coined by the Roman poet Horace to express the idea of savoring life while one still has the opportunity.

(కార్పే డైమ్ (లాటిన్ పదబంధం: “ప్లక్ ది డే” లేదా “సీజ్ ది డే”) అనేది రోమన్ కవి హోరేస్ చేత వ్రాయబడింది. ఇది, ఒక అవకాశం ఉన్నప్పుడే జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలనే ఆలోచనను వ్యక్తీకరించడానికి రూపొందించబడింది)

Carpe diem in Sentences

Carpe diem in Sentences
Carpe diem in Sentences

1. Learn about the phrase “Carpe diem” if you want to live a peaceful life.

(మీరు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే “Carpe diem” అనే పదబంధం గురించి తెలుసుకోండి).

2. Carpe diem is a powerful concept.

(Carpe diem ఒక శక్తివంతమైన భావన)

3. Carpe diem is his motto when it comes to living.

(Carpe diem అనేది అతని జీవిత నినాదం).

4. I am going to urge my son to practice Carpe diem because he is usually too nervous to really take advantage of the day and enjoy the moment and himself.

(నేను నా కొడుకును Carpe diemని ప్రాక్టీస్ చేయమని కోరబోతున్నాను, ఎందుకంటే అతను సాధారణంగా రోజుని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మరియు ఆ క్షణాన్ని ఆస్వాదించడానికి చాలా భయపడతాడు).

5. I would like to encourage all my students to learn the meaning of Carpe diem because they don’t know the value of the present moment and they are too nervous to fully enjoy the day and think about themselves.

(నేను నా విద్యార్థులందరినీ Carpe diem యొక్క అర్థాన్ని నేర్చుకోమని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వారికి ప్రస్తుత సమయం యొక్క విలువ తెలియదు మరియు వారు రోజును పూర్తిగా ఆస్వాదించడానికి మరియు వారి గురించి ఆలోచించడానికి చాలా భయపడుతున్నారు).

What have you been up to meaning in Telugu, Example SentencesCarpe diem meaning in Telugu (తెలుగు లో), Definition, Sentences
What About You Meaning in Telugu: Sentences, StoryHow About You Meaning In Telugu, Example Sentences
Possessiveness meaning in Telugu, Synonyms, SentencesCarom Seed in Telugu | Others Names and Uses
Siblings meaning in TeluguCrush meaning in Telugu (తెలుగులో)
Sulking meaning in Telugu (Sulk, Sulked and Sulker)Negative attitude meaning in Telugu

Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

9 Parts of Speech for Sentence Formation

 • Nouns are used to name living things (humans, animals, etc.), non-living things (places, things, etc.), and sensations (emotions, feelings, ideas, etc.). There are seven types of nouns: common, proper, abstract, collective, concrete, countable, and mass nouns.
 • Pronouns replace nouns in sentences. There are eight categories of pronouns: personal, relative, possessive, intensive/reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, and indefinite.
 • Adjectives are words that define, modify, or give additional information about the noun or pronoun in a sentence. They typically come before nouns.
 • Verbs indicate the state of the noun or subject and show the action performed by the subject or noun in the sentence.
 • Adverbs are divided into six categories: adverbs of manner; adverbs of degree; adverbs of place; adverbs of frequency; adverbs of time; and conjunctive adverbs. Adverbs are used to describe verbs, adjectives, or other adverbs.
 • Preposition is a word or phrase that appears before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate a position, time, place, direction, spatial relationship, or the introduction of an object.
 • Conjunctions are words that connect two or more words or phrases. They include and, but, or, nor, although, yet, so, either, also, etc.
 • Determiners are used to limit or determine the noun or noun phrase. There are four different types of determiners in English: articles, quantifiers, possessives, and demonstratives. Determiners in a sentence include words like a, an, the, this, some, either, my, and whose.
 • Interjections are words that express strong emotions. Alas, Yippee, Ouch, Hi, Well, Wow!, Hurray!, and Oh no! are some examples. Interjections can spice up a sentence.

Home

Stories

Follow

Telegram