Home » English To Telugu Dictionary » How About You Meaning In Telugu, Example Sentences

How About You Meaning In Telugu, Example Sentences

Find complete information about “How about you meaning in Telugu“, with examples, and clear sentences with this phrase.

How about you? is a phrase that asks someone to tell you something in response to something you’ve just said.

మీరు ఒక సంభాషణలో ఒక విషయం చెప్పినప్పుడు అది విన్న వ్యక్తిని ప్రతిస్పందనగా మీరు చెప్పిన దానికి జవాబు చెప్పమని అడుగుటకు ఉపయోగపడే పదజాలం.

అంటే తెలుగులో సందర్భాన్ని బట్టి , పరిస్థితులను బట్టి How about you కి అర్ధం మారుతూ ఉంటుంది.

How about you meaning in Telugu

ఎలా ఉన్నావు,

నీ అభిప్రాయం ఏంటి,

నీ గురించి ఏమిటి,

నీ ఆలోచన ఏంటి,

నీ భావం ఏంటి,

నీ పరిస్థితి ఏంటి

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

We can ask the same thing in different ways with similar meanings in the English language.

Those are as follows…………………

 • What about You?
 • How are you?
 • So, how do you feel about it?
 • What are your thoughts?
 • How do you feel about it?
 • What do you think about it?
 • What’s your take on it?
 • What is your choice?
How about you meaning in Telugu
Telugu meaning of how about you?

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

Sentences using How about you in Telugu and English

1. Ramesh, My family and I are fine. How about you?

రమేష్, మా కుటుంబం, నేను బాగున్నాం. మీరు ఎలా ఉన్నారు?

2. I am ready to join the army this year. How about you?

నేను ఈ సంవత్సరం సైన్యంలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మీరు సంగతి ఏమిటి?

3. I like to go to a movie and then to our friend’s party. How about you? What do you do?

నేను సినిమాకి వెళ్లి మన స్నేహితుడి పార్టీకి వెళ్లాలి అనుకుంటున్నాను . మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మీరు ఏమి చేస్తారు?

4. I have time to visit all the places in the city tonight. How about you? or what are your thoughts?

ఈ రాత్రి నగరంలోని అన్ని ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి నాకు సమయం ఉంది. మీరు ఏమంటారు? లేదా మీ ఆలోచనలు ఏమిటి?

5. Ravi, Ramesh, Suresh, Mahesh, Lokesh, and Roopesh have all provided feedback on our new project proposal. How about you? Keshava. or you can ask like What’s your take on it?

రవి, రమేష్, సురేష్, మహేష్, లోకేష్ మరియు రూపేష్ అందరూ మన కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రతిపాదనపై అభిప్రాయాన్ని అందించారు. మీరు ఏమంటారు? కేశవ. (లేదా) మీరు దానిపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

6. I visited London and stayed in the United Kingdom for about six months. How about you?

నేను లండన్‌ను సందర్శించాను మరియు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌లో సుమారు ఆరు నెలల పాటు ఉన్నాను. మీ విషయం ఏంటి?

7. There are only six beds available for a total of six people. How about you?

మొత్తం ఆరుగురికి ఆరు పడకలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు ఏమిచేస్తారు?

8. I drew a painting for my girlfriend. See this and tell me how you feel about it.

నా స్నేహితురాలి కోసం పెయింటింగ్ గీసాను. దీన్ని చూసి, దీని గురించి మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో చెప్పండి.

9. I painted a picture for my girlfriend. After looking at it, all the people praised it. How about you?

నేను నా స్నేహితురాలు కోసం ఒక చిత్రాన్ని గీసాను. అది చూసి జనాలంతా మెచ్చుకున్నారు. మీరు దీన్ని చూసి ఏమంటారు?

Small story using How about you meaning in Telugu and English

Suresh and Rame have been friends since they were children. They unexpectedly met at the railway station at 1:00 PM one day, and they were so happy to see each other. They decided to have lunch at a good restaurant. They eventually arrived at the restaurant and took a seat. This is the time for them to place their food orders, and the waiter is standing by. Suresh was kept silent while Ramesh ordered chicken biriyani and a cool drink. After a five-minute wait, the waiter approached Suresh and inquired, “How about you, sir?” Suresh then said the same things that my friend had requested.

సురేష్, రమే చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు. వారు అనుకోకుండా ఒకరోజు మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు రైల్వే స్టేషన్‌లో కలుసుకున్నారు, మరియు వారు ఒకరినొకరు చూసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మంచి రెస్టారెంట్‌లో భోజనం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. చివరికి రెస్టారెంట్‌కి చేరుకుని కూర్చున్నారు. వారు తమ ఫుడ్ ఆర్డర్‌లను ఇవ్వడానికి ఇది సమయం, మరియు వెయిటర్ నిలబడి ఉన్నాడు. రమేష్ చికెన్ బిర్యానీ, కూల్ డ్రింక్ ఆర్డర్ చేస్తుంటే సురేష్ మౌనంగా ఉన్నాడు. ఓ అయిదు నిముషాల నిరీక్షణ తర్వాత వెయిటర్ సురేష్ దగ్గరికి వచ్చి, “మీరు ఏమి ఆర్డర్ చేస్తారు సర్?” అని అడిగాడు. నా స్నేహితుడు కోరిన ఫుడ్ నీ తీసుకురా అన్నాడు.

Senagapappu in English, Benefits, and Its Other NamesMoong dal in Telugu (తెలుగు లో), Other Names, Benefits
Pesara Pappu in English, Benefits, Its Other namesCarom Seed in Telugu | Others Names and Uses
States starting with O letter in the USAAll Countries List in the World 
Halwa Recipe in TeluguKorameenu Fish in English, Telugu, Its Benefits
Rohu Fish in Telugu (తెలుగులో) and Its Benefits (Good or Bad for Health)Bajra in Telugu (తెలుగు లో) Other Names and Benefits
Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

9 Parts of Speech for Sentence Formation

 • Nouns are used to name living things (humans, animals, etc.), non-living things (places, things, etc.), and sensations (emotions, feelings, ideas, etc.). There are seven types of nouns: common, proper, abstract, collective, concrete, countable, and mass nouns.
 • Pronouns replace nouns in sentences. There are eight categories of pronouns: personal, relative, possessive, intensive/reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, and indefinite.
 • Adjectives are words that define, modify, or give additional information about the noun or pronoun in a sentence. They typically come before nouns.
 • Verbs indicate the state of the noun or subject and show the action performed by the subject or noun in the sentence.
 • Adverbs are divided into six categories: adverbs of manner; adverbs of degree; adverbs of place; adverbs of frequency; adverbs of time; and conjunctive adverbs. Adverbs are used to describe verbs, adjectives, or other adverbs.
 • Preposition is a word or phrase that appears before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate a position, time, place, direction, spatial relationship, or the introduction of an object.
 • Conjunctions are words that connect two or more words or phrases. They include and, but, or, nor, although, yet, so, either, also, etc.
 • Determiners are used to limit or determine the noun or noun phrase. There are four different types of determiners in English: articles, quantifiers, possessives, and demonstratives. Determiners in a sentence include words like a, an, the, this, some, either, my, and whose.
 • Interjections are words that express strong emotions. Alas, Yippee, Ouch, Hi, Well, Wow!, Hurray!, and Oh no! are some examples. Interjections can spice up a sentence.

Home

Stories

Follow

Telegram