Home » English To Telugu Dictionary » Obligation Meaning in Telugu

Obligation Meaning in Telugu

Obligation యొక్క తెలుగు అర్థం, అనువాదం, నిర్వచనం, వివరణ, పర్యాయ పదాలు మరియు ఉదాహరణలు – మరియు దాని పదముల సముదాయము మీరు ఈ పోస్ట్ లో చూడవచ్చు.

Obligate meaning in Telugu

Obligation తెలుగు లో నిబద్ధత, బాధ్యత విధి, నియమము.

ఒక వ్యక్తి నైతికంగా లేదా చట్టబద్ధంగా కట్టుబడి ఉండే చర్య.

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

Obligation Means in Telugu
Obligation Means in Telugu

Obligatory meaning in Telugu

చట్టపరమైన, నైతిక లేదా ఇతర నియమంగా

Obliged meaning in Telugu

నిర్బంధించడం, కట్టుబాటు చేయడం, చట్టబద్ధం చేయడం

Moral obligation meaning in Telugu

నైతిక కర్తవ్యం, నిబద్ధత, బాధ్యత

Example: For citizens and residents, there should be a moral obligation to follow unenforced laws.

పౌరులు మరియు నివాసితుల కోసం, అమలు చేయని చట్టాలను అనుసరించే నైతిక బాధ్యత ఉండాలి.

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

No obligation meaning in Telugu

ఎటువంటి బాధ్యత లేకుండా

Example: I have no obligation toward anybody other than my family.

( నా కుటుంబంపై తప్ప మరెవరిపైనా నాకు బాధ్యత లేదు)

Co-obligation meaning in Telugu

సహ-బాధ్యత

Example: Co-obligation of parents is very important towards their child.

(తల్లిదండ్రుల సహ-బాధ్యత వారి పిల్లల పట్ల చాలా ముఖ్యం).

Total obligation meaning in Telugu

మొత్తం బాధ్యత

Obligation synonyms

Assignment

Commitment

Charge

Duty

Job

Responsibility

Task

Obligation in sentences

obligation means in Telugu

1. I’ll follow and respect my obligations to protect you.

(నిన్ను రక్షించడానికి నా బాధ్యతలను నేను అనుసరిస్తాను మరియు గౌరవిస్తాను).

2. I am free from house obligations.

(నేను ఇంటి బాధ్యతల నుండి విముక్తి పొందాను).

3. The education of their children is a legal obligation for parents.

వారి పిల్లల చదువు తల్లిదండ్రులకు చట్టపరమైన బాధ్యత.

4. We have an ethical obligation to support some sorts of issues related to cultural activities.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన కొన్ని రకాల సమస్యలకు, మాకు మద్దతివ్వాల్సిన నైతిక బాధ్యత ఉంది.

5. He has an obligation to one of his colleagues.

అతను తన సహోద్యోగులలో ఒకరి పట్ల బాధ్యతను కలిగి ఉన్నాడు.

6. We will send you an agent without any obligation to complete your tasks on time.

మీ పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ఎటువంటి నియమము లేకుండా మేము మీకు ఏజెంట్‌ని పంపుతాము.

7. Our bank loan advice is given freely and without any obligations.

మా బ్యాంక్ రుణ సలహా ఉచితంగా మరియు ఎటువంటి నిర్బంధము లేకుండా అందించబడుతుంది.

8. A teacher owes an obligation of belief to his students.

ఒక ఉపాధ్యాయుడు తన విద్యార్థుల నమ్మకం పట్ల బాధ్యతను కలిగి ఉంటాడు.

9. Governments have a moral obligation to respond to these questions at the very least. 

ఈ ప్రశ్నలకు కనీసం స్పందించాల్సిన నైతిక బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంది.

10. I don’t want my teacher to come to see our homework because she feels obligated to do so.

మా హోమ్‌వర్క్‌ని చూడటానికి మా టీచర్ రావడం నాకు ఇష్టం లేదు, ఎందుకంటే ఆమె అలా చేయడం నియమముగా భావిస్తుంది.

11. We attended the function more out of a sense of obligation than anything else. 

మేము బాధ్యతగా పార్టీకి హాజరయ్యాము.

12. Among his roommates, one is obliged to cook every day.  

అతని రూమ్‌మేట్స్‌లో, ఒకరు ప్రతిరోజూ వంట చేయవలసి ఉంటుంది.

13. We offer free and no-obligation financial advice in relation to credit card offers.

మేము క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్‌లకు సంబంధించి ఉచిత ఆర్థిక సలహాలను ఎటువంటి నిర్బంధము లేకుండా అందిస్తాము.

14. At the very least, higher authorities have a moral obligation to respond to these queries.

కనీసం, ఈ ప్రశ్నలకు స్పందించాల్సిన నైతిక బాధ్యత ఉన్నతాధికారులకు ఉంది.

15. Emily, a freelancer, will let you know when she can give you a discount coupon without the obligation to get your work done.

ఎమిలీ, ఒక ఫ్రీలాన్సర్, ఆమె మీ పనిని పూర్తి చేయడానికి మీకు ఎప్పుడు తగ్గింపు కూపన్ ఇవ్వగలదో మీకు తెలియజేస్తుంది.

16. In my relationship with him, I am under an obligation.

అతనితో ఉన్న నా సంబంధం బాధ్యతా పూరితమైనది

17. An eagerness to discharge an obligation is an act of ungratefulness.

ఒక నియమాన్ని తొలగించాలనే ఆత్రుత ఒక కృతజ్ఞత లేని చర్య.

18. Scientists have an obligation to treat all researchers equally.

పరిశోధకులందరినీ సమానంగా చూడాల్సిన బాధ్యత శాస్త్రవేత్తలకు ఉంది

Sibling day meaning in TeluguSibling day meaning in Telugu
Crush meaning in TeluguSiblings meaning in Telugu
Sulking meaning in TeluguNegative attitude meaning in Telugu
Attitude meaning in TeluguExecutant Meaning in Telugu
Desilting Meaning in TeluguAndrologist meaning in Telugu
Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

9 Parts of Speech for Sentence Formation

  • Nouns are used to name living things (humans, animals, etc.), non-living things (places, things, etc.), and sensations (emotions, feelings, ideas, etc.). There are seven types of nouns: common, proper, abstract, collective, concrete, countable, and mass nouns.
  • Pronouns replace nouns in sentences. There are eight categories of pronouns: personal, relative, possessive, intensive/reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, and indefinite.
  • Adjectives are words that define, modify, or give additional information about the noun or pronoun in a sentence. They typically come before nouns.
  • Verbs indicate the state of the noun or subject and show the action performed by the subject or noun in the sentence.
  • Adverbs are divided into six categories: adverbs of manner; adverbs of degree; adverbs of place; adverbs of frequency; adverbs of time; and conjunctive adverbs. Adverbs are used to describe verbs, adjectives, or other adverbs.
  • Preposition is a word or phrase that appears before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate a position, time, place, direction, spatial relationship, or the introduction of an object.
  • Conjunctions are words that connect two or more words or phrases. They include and, but, or, nor, although, yet, so, either, also, etc.
  • Determiners are used to limit or determine the noun or noun phrase. There are four different types of determiners in English: articles, quantifiers, possessives, and demonstratives. Determiners in a sentence include words like a, an, the, this, some, either, my, and whose.
  • Interjections are words that express strong emotions. Alas, Yippee, Ouch, Hi, Well, Wow!, Hurray!, and Oh no! are some examples. Interjections can spice up a sentence.

Home

Stories

Follow

Telegram