Home » English To Telugu Dictionary » Possessive meaning in Telugu | Examples & Sentences

Possessive meaning in Telugu | Examples & Sentences

Explore the best meaning of possessive in Telugu dictionary along with synonyms of possessive, its sentences, and different forms of possessive.

Possessive meaning in Telugu

1. స్వాధీనం

2. నా సొంతం

3. నాకే చెందినది అని భావించడం

4. నాకు మాత్రమే సంబందించినది అని గట్టిగా భావించడం

5. స్వాధీనత

6. వస్తువు లేదా మనిషిపై అపారమైన ప్రీతీ

7. గట్టి స్వాధీనతా భావం కలిగివుండటం

8. తనదే అను భావన

9. నాకు తప్ప ఎవరికీ దక్క కూడదు అని మొండిగా ఉండటం

10. స్వంతం చేసుకునే భావం

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

Different forms of Possessive

1. Possessivity

2. Possessiveness

3. Possessives

Synonyms of possessive

Overprotective, Craving, Grasping, Desirous, Selfish, Acquisitive, Avaricious, Jealous, Controlling, Proprietorial, Dominating, Demanding, etc.

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

Possessive in English meaning

Being possessive means you’re being a little selfish about things or people whom you think belong to you. Moreover, you are clinging to them tightly and dominating them with a higher degree.

Possessive in a sentence

1. My lover is very possessive towards me and electrical gadgets.

(నా ప్రేమికుడు నా పట్ల మరియు ఎలక్ట్రికల్ గాడ్జెట్ల పట్ల చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉన్నాడు).

2. If my wife sees another girl wearing her saree, then she will get both possessivity and jealousy.

(నా భార్య తన చీర ధరించిన మరో అమ్మాయిని చూస్తే, ఆమె స్వాధీనత భావం మరియు అసూయ కలుగుతుంది).

3. My boss is so possessive about his new car.

(నా యజమాని తన కొత్త కారు గురించి చాలా స్వాధీన భావం తో ఉన్నాడు).

4. She has ruined their relationship with her over possessiveness towards her lover.

(ఆమె తన ప్రేమికుడి పట్ల తనకున్న స్వాధీనత భావం వారి సంబంధాన్ని నాశనం చేసింది).

5. I am very possessive about my paintings because the places in my paintings are my favorite visiting places.

(నా పెయింటింగ్స్ గురించి నేను చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉన్నాను, ఎందుకంటే నా పెయింటింగ్స్ లోని ప్రదేశాలు నాకు ఇష్టమైన సందర్శనా స్థలాలు).

6. If my brother sees another boy touching his things, then he will get both possessivity and angry.

(నా సోదరుడు మరొక అబ్బాయి తన వస్తువులను తాకడం చూస్తే, అతడు స్వాధీనత భావం మరియు కోపం రెండింటినీ పొందుతాడు).

7. I don’t dare to ask Ramesh for his car because he is very possessive about it.

(రమేష్ కార్ ని అడగడానికి నేను దేర్యం చేయను, ఎందుకంటే అతను తన కార్ పట్ల స్వాధీనత భావం కలిగిఉన్నాడు).

8. My opposite house owner is very possessive, especially towards her servants.

(నా ఎదురుగా ఉన్న ఇంటి యజమాని చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉంటుంది, ముఖ్యంగా ఆమె సేవకుల పట్ల).

9. My parents are very possessive towards me, they won’t allow me to go out with friends and relatives unless they come with us.

(నా తల్లిదండ్రులు నా పట్ల చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉన్నారు, వారు మాతో రాకపోతే నన్నుస్నేహితులు మరియు బంధువులతో బయటకు వెళ్ళడానికి అనుమతించరు).

10. The sincere lover boy always thinks that my girl could be very possessive about me.

(సిన్సియర్ లవర్ బాయ్ ఎప్పుడూ నా అమ్మాయి నా గురించి చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉంటుందని అనుకుంటాడు).

11. My friend had become so possessive towards his lover but she is not accepting his true love.

(నా స్నేహితుడు తన ప్రేమకురాలి పట్ల చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉన్నాకాని ఆమె అతని నిజమైన ప్రేమను అంగీకరించడం లేదు).

12. My sister is not happy to share her things with me because she is so possessive towards them.

(నా సోదరి తన వస్తువులను లేదా విషయాలను నాతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడదు, ఎందుకంటే ఆమె వాటి పట్ల చాలా స్వాధీనత భావం కలిగి ఉంది).

13. The longer they both dated, the more jealous and possessive they started to get towards each other.

(ఎక్కువ కాలం వారిద్దరూ డేటింగ్ చేస్తే, మరింత అసూయ మరియు స్వాధీనత భావం ఒకరిపై ఒకరు పొందుతారు).

Obligation Meaning in TeluguSibling day meaning in Telugu
Crush meaning in TeluguSiblings meaning in Telugu
Sulking meaning in TeluguNegative attitude meaning in Telugu
Attitude meaning in TeluguExecutant Meaning in Telugu
Desilting Meaning in TeluguAndrologist meaning in Telugu
Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

9 Parts of Speech for Sentence Formation

  • Nouns are used to name living things (humans, animals, etc.), non-living things (places, things, etc.), and sensations (emotions, feelings, ideas, etc.). There are seven types of nouns: common, proper, abstract, collective, concrete, countable, and mass nouns.
  • Pronouns replace nouns in sentences. There are eight categories of pronouns: personal, relative, possessive, intensive/reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, and indefinite.
  • Adjectives are words that define, modify, or give additional information about the noun or pronoun in a sentence. They typically come before nouns.
  • Verbs indicate the state of the noun or subject and show the action performed by the subject or noun in the sentence.
  • Adverbs are divided into six categories: adverbs of manner; adverbs of degree; adverbs of place; adverbs of frequency; adverbs of time; and conjunctive adverbs. Adverbs are used to describe verbs, adjectives, or other adverbs.
  • Preposition is a word or phrase that appears before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate a position, time, place, direction, spatial relationship, or the introduction of an object.
  • Conjunctions are words that connect two or more words or phrases. They include and, but, or, nor, although, yet, so, either, also, etc.
  • Determiners are used to limit or determine the noun or noun phrase. There are four different types of determiners in English: articles, quantifiers, possessives, and demonstratives. Determiners in a sentence include words like a, an, the, this, some, either, my, and whose.
  • Interjections are words that express strong emotions. Alas, Yippee, Ouch, Hi, Well, Wow!, Hurray!, and Oh no! are some examples. Interjections can spice up a sentence.

Home

Stories

Follow

Telegram