Home » English To Telugu Dictionary » As of meaning in Telugu (తెలుగులో): Sentences and Synonyms

As of meaning in Telugu (తెలుగులో): Sentences and Synonyms

ఇక్కడ “As of” యొక్క తెలుగు అర్ధం ( telugu meaning), నిర్వచనం (definition), వివరణ (explanation). దాని యొక్క పదాలు (sentences), క్లుప్తం గా పొందుపరచడమైనది. “As of” వాడకం ఫై పూర్తి అవగానే పొందడానికి ఈ పోస్ట్ ను పూర్తిగా చివరి వరకు తప్పక చదవండి.

The word “as of” is used to denote the moment or date from which something begins. But depending on the word that comes after it (such as now, yet, date, right, etc.), “as of” frequently has different meanings. For better understanding, find the sentences given below.

As of meaning in Telugu

 • ప్రస్తుతానికి
 • ప్రకారం
 • నుండి
 • వరకు
 • నాటికీ
 • వల్ల
 • కారణంగా
 • కొరకు
 • విధిగా

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

Tamil meaning of “as of”
 • As of last week” means “untill last week” (గత వారం నాటికి అంటే గత వారం వరకు).
 • As of now = ప్రస్తుతానికి
 • as of today = ఈరోజు కొరకు/ఈరోజు వరకు
 • as of right = హక్కు ప్రకారం
 • As of the date = తేదీ నాటికి
 • As of yet = ఇప్పటి వరకు
 • As a matter of right = హక్కు అనే విధిగా

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

As of in a sentence

As of in a sentence
As of in a sentence
EnglishTelugu
As of the date of the deed, this land is mine.దస్తావేజు లోని తేదీ నాటికి, ఈ భూమి నాది.
As of yet, we don’t find an effective drug for cancer treatment.ఇప్పటి వరకు, మేము క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం సమర్థవంతమైన ఔషధాన్ని కనుగొనలేదు.
This land belongs to my client as of right.ఈ భూమి, హక్కు ప్రకారం నా క్లయింట్‌కి చెందుతుంది.
Please issue the check as of today.దయచేసి ఈరోజు కొరకు చెక్కును జారీ చేయండి.
The art of conversation is the art of hearing as well as of being heard.సంభాషణ కళ అనేది వినికిడి కళ, అలాగే వినబడే కళ.
The museum which has been closed since 2020, will be reopened as of February 1st.2020 నుండి మూసివేయబడిన మ్యూజియం ఫిబ్రవరి 1 నుండి తిరిగి తెరవబడుతుంది.
Mikhel is still constructing his house as of last week.మిఖేల్ గత వారం తన ఇంటిని ఇప్పటికీ నిర్మిస్తున్నాడు.
As of now, he hasn’t gotten the adequate funds required for his operation.ప్రస్తుతానికి, అతను తన ఆపరేషన్‌కు తగినన్ని నిధులు పొందలేదు.
They had only sold 1,200 vehicles as of this past week.గత వారం నాటికి వారు 1,200 వాహనాలను మాత్రమే విక్రయించారు.
As of yet, we have not received our share.ఇప్పటి వరకు మా వాటా మాకు అందలేదు.
All airline prices will increase as of the following month.తదుపరి నెల నాటికి అన్ని విమానయాన ధరలు పెరుగుతాయి.
As of January 1st, we will have a new vehicle.జనవరి 1 నుండి, మాకు కొత్త వాహనం ఉంటుంది.
As a matter of right, the government provides every qualified person employment.హక్కుగా, ప్రభుత్వం ప్రతి అర్హత కలిగిన వ్యక్తికి ఉపాధిని అందిస్తుంది.
With all my heart, I detest vivisection, and I count all the scientific discoveries stained with innocent blood as of no consequence.నా హృదయపూర్వకంగా, నేను వివిసెక్షన్‌ను అసహ్యించుకుంటాను మరియు అమాయక రక్తంతో తడిసిన అన్ని శాస్త్రీయ ఆవిష్కరణలను నేను ఎటువంటి పర్యవసానంగా లెక్కించను.
The wildlife in the Indian forest is being wiped out. I will therefore regard it as of no consequence.భారత అడవుల్లోని వన్యప్రాణులు అంతరించిపోతున్నాయి. అందువల్ల నేను దానిని ఎటువంటి పర్యవసానంగా పరిగణించను.
As of yet, no plans for a meeting have been made, according to Ravi.ఇప్పటి వరకు, రవి ప్రకారం, సమావేశానికి ప్రణాళికలు లేవు.
The bank has opened as of right now.ప్రస్తుతం బ్యాంకు తెరవబడింది.
No one will be permitted to enter the cave as of right now.ప్రస్తుతం ఎవరినీ గుహలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతించుటలేదు.

I hope you find the appropriate information to clear your doubts about using “as of” in sentences. Visit our website again to read some of our other articles related to Telugu Meanings if you want to improve your English language abilities.

Read More

Numb meaning in Telugu (తెలుగులో): Sentence, ExamplesFantasy meaning in Telugu (తెలుగులో): Socio, Wildest, Deepest, Romantic & Secret Fantacy Examples
What have you been up to meaning in Telugu, Example SentencesOF meaning in Telugu (తెలుగు లో), Of in a Sentence, Examples
What is the meaning of poppy seeds in Telugu (తెలుగులో): BenefitsCarpe diem meaning in Telugu (తెలుగు లో), Definition, Sentences
Possessiveness meaning in Telugu, Synonyms, SentencesCrush meaning in Telugu (తెలుగులో)
Black poppy seeds in Telugu word (తెలుగులో): Some factsWhite Poppy Seeds in Telugu (తెలుగులో): Other Names & Facts

Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

9 Parts of Speech for Sentence Formation

 • Nouns are used to name living things (humans, animals, etc.), non-living things (places, things, etc.), and sensations (emotions, feelings, ideas, etc.). There are seven types of nouns: common, proper, abstract, collective, concrete, countable, and mass nouns.
 • Pronouns replace nouns in sentences. There are eight categories of pronouns: personal, relative, possessive, intensive/reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, and indefinite.
 • Adjectives are words that define, modify, or give additional information about the noun or pronoun in a sentence. They typically come before nouns.
 • Verbs indicate the state of the noun or subject and show the action performed by the subject or noun in the sentence.
 • Adverbs are divided into six categories: adverbs of manner; adverbs of degree; adverbs of place; adverbs of frequency; adverbs of time; and conjunctive adverbs. Adverbs are used to describe verbs, adjectives, or other adverbs.
 • Preposition is a word or phrase that appears before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate a position, time, place, direction, spatial relationship, or the introduction of an object.
 • Conjunctions are words that connect two or more words or phrases. They include and, but, or, nor, although, yet, so, either, also, etc.
 • Determiners are used to limit or determine the noun or noun phrase. There are four different types of determiners in English: articles, quantifiers, possessives, and demonstratives. Determiners in a sentence include words like a, an, the, this, some, either, my, and whose.
 • Interjections are words that express strong emotions. Alas, Yippee, Ouch, Hi, Well, Wow!, Hurray!, and Oh no! are some examples. Interjections can spice up a sentence.

Home

Stories

Follow

Telegram