Home » English To Telugu Dictionary » Fantasy meaning in Telugu (తెలుగులో): Socio, Wildest, Deepest, Romantic & Secret Fantasy Examples

Fantasy meaning in Telugu (తెలుగులో): Socio, Wildest, Deepest, Romantic & Secret Fantasy Examples

Are you looking for an answer to the question: What is the fantasy meaning in Telugu? Great! on this page, we have compiled the most comprehensive and up-to-date information available to answer this question with relevant examples and sentences.

Fantasy meaning in Telugu

 • కల్పన
 • ఊహాచిత్రం
 • కల్పితగాధ
 • ఊహాత్మకమైన
 • భ్రమ
 • భ్రాంతి

Buy Best Oxford English to Telugu Dictionary Online

Fantasy in Telugu

Fantasy synonyms

 • Creativity
 • Oneirism
 • Unreal
 • Pretend
 • Feign
 • Sham
 • Fiction
 • Assume
 • Imagination
 • Invention
 • Originality
 • Vision
 • Speculation
 • Make-believe
 • Daydream
 • Reverie

Buy Amrutha The Ultimate In Spoken English – (Telugu Medium)

Fantasy in a sentence

Fantasy in a sentence

EnglishTelugu
Their relationship is a shambles, littered with unethical activities and shameful fantasies.వారి సంబంధం అనైతిక కార్యకలాపాలు మరియు అవమానకరమైన కల్పనలతో నిండిపోయింది.
My boyfriend sent a voice message and also phoned me to create a romantic fantasy.నా బాయ్‌ఫ్రెండ్ వాయిస్ మెసేజ్ పంపాడు మరియు శృంగార శైలిని సృష్టించడానికి నాకు ఫోన్ చేశాడు.
He was a big fan of magical fantasy.అతను మాయా కల్పనకు పెద్ద అభిమాని.
Owners of fantasy dance programs select dancers randomly and put together a lineup for each week of the contest.ఫాంటసీ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్‌ల యజమానులు డ్యాన్సర్‌లను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకుని, వారిని ప్రతివారం జరిగే పోటీ ప్రోగ్రామ్స్ కోసం ఒక లైనప్‌ను ఏర్పాటు చేస్తారు.
Our students are dedicated people and fantasy fans, and they spend more time learning several things that they don’t know.మా విద్యార్థులు అంకితభావం గల వ్యక్తులు మరియు సృజనాత్మక వ్యక్తులు, వారు తమకు తెలియని అనేక విషయాలను నేర్చుకోవడంలో ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చిస్తారు.
I’d never played a fantasy cricket game before, but a couple of colleagues had set up a league, so I formed a team.నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ ఫాంటసీ క్రికెట్ గేమ్ ఆడలేదు, కానీ ఇద్దరు సహచరులు లీగ్‌ని ఏర్పాటు చేశారు, కాబట్టి నేను ఒక జట్టును ఏర్పాటు చేసాను.
Entry to fantasy Water Park is free, but the rides must be paid for.ఈ అందమైన వాటర్ పార్క్‌కి ప్రవేశం ఉచితం, అయితే రైడ్‌లుకు తప్పనిసరిగా డబ్బు చెల్లించాలి.
You must buy a Mercedes car if you want a lot of driving fantasy feelings.మీకు చాలా మంచి డ్రైవింగ్ ఫీలింగ్స్ కావాలంటే మీరు తప్పనిసరిగా మెర్సిడెస్ కారును కొనుగోలు చేయాలి.
You should purchase a first-level ticket if you want to see the final fantasy match of the cricket game.మీరు క్రికెట్ గేమ్ యొక్క చివరి ఫాంటసీ మ్యాచ్‌ని చూడాలనుకుంటే మీరు మొదటి-స్థాయి టిక్కెట్‌ను కొనుగోలు చేయాలి.
She is a fantasy singer, and her sweet voice can be heard singing all of the melody songs.ఆమె ఒక మంచి గాయని, ఆమె మధురమైన స్వరాన్ని శ్రావ్యమైన పాటలను పాడుతూ ఉన్నప్పుడు మనం అనుభూతి చెందవచ్చు.
He is a fantasy boxer who has defeated the majority of the players who will face him.అతను మంచి పేరుగల బాక్సర్, అతను తనతో తలపడే మెజారిటీ ఆటగాళ్లను ఓడించాడు.
She abandons fantasy and embraces realism.ఆమె భ్రమను విడిచిపెట్టి, వాస్తవికతను స్వీకరించింది.
They are some people who are being harmed as a result of my conceited, adolescent romantic fantasy.వారు నా అహంకార, యుక్తవయసులోని శృంగార కల్పన ఫలితంగా నష్టపోతున్న కొందరు వ్యక్తులు.
My friends prefer fantasy fictions, while I prefer horror stories.నా స్నేహితులు ఫాంటసీ ఫిక్షన్‌లను ఇష్టపడతారు, నేను భయానక కథలను ఇష్టపడతాను.

Romantic fantasy meaning in Telugu

Romantic fantasy is a subgenre of fantasy fiction that describes a fantasy story using many of the elements and conventions of the chivalric romance genre.

 • కల్పితమైన శృంగారం
 • శృంగార శైలిని
 • శృంగారపు భావన
 • ఊహాత్మకమైన శృంగారం

Socio fantasy in Telugu

A fantasy in which you say something to someone that you would never say in real life.

 • సామాజిక కల్పన
 • సామాజిక భ్రాంతి

Deepest fantasy in Telugu

Dreaming of something to perform with extreme pleasure.

గాఢమైన ఊహా

తీవ్ర భ్రాంతి

గాఢమైన భ్రమ

I hope you found the appropriate answer to your question here. And I suggest you read other posts published on our website to get spoken English skills.

Wildest fantasy in Telugu

What exactly does it mean to have the “wildest fantasy”? A wild fantasy is a strange or unusual story. As a result, your wildest fantasies are extreme things you want to do that are out of the ordinary, such as with strangers or in public places. This is frequently associated with sexual desires or participation in extreme sports.

క్రూరమైన బ్రాంతి కలిగి ఉండటం అంటే ఏమిటి? క్రూరమైన కల్పన అనేది ఒక వింత లేదా అసాధారణమైన ఆలోచన లేదా భావన. దీని ఫలితంగా, మీ క్రూరమైన కల్పనలు మీరు చేయాలనుకుంటున్న విపరీతమైన విషయాలు ను, అపరిచితులతో లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చేయాలనుకోవడమే. ఇది తరచుగా లైంగిక కోరికలు లేదా క్రీడలలో పాల్గొనడంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.

OF meaning in Telugu (తెలుగు లో), Of in a Sentence, ExamplesCarpe diem meaning in Telugu (తెలుగు లో), Definition, Sentences
What have you been up to meaning in Telugu, Example SentencesWhat About You Meaning in Telugu: Sentences, Story
Carom Seed in Telugu | Others Names and UsesPossessiveness meaning in Telugu, Synonyms, Sentences
Possessive meaning in TeluguCrush meaning in Telugu (తెలుగులో)
Negative attitude meaning in TeluguHorsegram in Telugu (తెలుగులో Horse gram uses)
Photo of author

Supraja

Hi Friends, thank you for visiting MYSY Media. Myself Supraja, a self-motivated person. I have been blogging since 2019. As a content writer and course mentor, I read a lot and would like to share the knowledge whatever I know with the people who need it. I’ll be writing informative articles or blog posts and getting in touch with my website visitors to increase our online presence. Moreover, this website is not specified for a certain niche. Here you can get information related to various topics including Funny and moral stories, Meaning for words of different languages, Food, Health tips, Job information, Study topics, etc.

9 Parts of Speech for Sentence Formation

 • Nouns are used to name living things (humans, animals, etc.), non-living things (places, things, etc.), and sensations (emotions, feelings, ideas, etc.). There are seven types of nouns: common, proper, abstract, collective, concrete, countable, and mass nouns.
 • Pronouns replace nouns in sentences. There are eight categories of pronouns: personal, relative, possessive, intensive/reflexive, reciprocal, demonstrative, interrogative, and indefinite.
 • Adjectives are words that define, modify, or give additional information about the noun or pronoun in a sentence. They typically come before nouns.
 • Verbs indicate the state of the noun or subject and show the action performed by the subject or noun in the sentence.
 • Adverbs are divided into six categories: adverbs of manner; adverbs of degree; adverbs of place; adverbs of frequency; adverbs of time; and conjunctive adverbs. Adverbs are used to describe verbs, adjectives, or other adverbs.
 • Preposition is a word or phrase that appears before a noun, pronoun, or noun phrase to indicate a position, time, place, direction, spatial relationship, or the introduction of an object.
 • Conjunctions are words that connect two or more words or phrases. They include and, but, or, nor, although, yet, so, either, also, etc.
 • Determiners are used to limit or determine the noun or noun phrase. There are four different types of determiners in English: articles, quantifiers, possessives, and demonstratives. Determiners in a sentence include words like a, an, the, this, some, either, my, and whose.
 • Interjections are words that express strong emotions. Alas, Yippee, Ouch, Hi, Well, Wow!, Hurray!, and Oh no! are some examples. Interjections can spice up a sentence.

Home

Stories

Follow

Telegram